OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Ochrana osobních údajů Kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Osobními údaji se pro potřeby uzavření Kupní smlouvy rozumí:
 1. jméno a příjmení Kupujícího,
 2. adresa bydliště/sídla Kupujícího,
 3. identifikační číslo,
 4. daňové identifikační číslo,
 5. adresa elektronické pošty,
 6. telefonní číslo a
 7. IP adresa.
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to jak pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy, tak pro účely vedení uživatelského účtu. 
 • Kupující primárně souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Tento souhlas může Kupující odmítnout. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto ujednání není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně, pravdivě a kompletně, jakož i fakt, že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně svých osobních údajů.
 • Zpracováním osobních údajů může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě dopravců či osob provozujících platební systém nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předány dalším třetím osobám, ať už ke komerčním, či nekomerčním účelům.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, kompletní a poskytnuté dobrovolně.
 • Domnívá-li se Kupující, že Prodávající nebo zpracovatel dle čl. VII.6. provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje vedeny nepřesně s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 1. požádat Prodávajícího či zpracovatele o vysvětlení,
 2. požadovat, aby Prodávající či zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 3. Kupující tak může učinit písemným vyjádřením na Reklamační adresu či skrze e-mailovou adresu Prodávajícího ahoj@dedoles.cz.
 • Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, Prodávající mu tuto informaci poskytne bez zbytečného odkladu a za přiměřenou úhradu ve výši nákladů nezbytných na poskytnutí informace. 
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svůj počítač. Kupující může souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat a o tomto informovat Prodávajícího, není-li ukládání tzv. cookies podmínkou nákupu na webové stránce a plnění závazků z kupní smlouvy.