Všeobecný statut soutěže

Statut soutěže (dále jen „soutěž“)

Vyhlašovatel a organizátor soutěže

 

 1. Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže „název“ je společnost Dedoles, s.r.o, Za Koníčkom 14, 902 01 Pezinok, IČO: 46 706 305, zapsaná v Obchodním registru Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 81976/B (dále jen „Dedoles“ a/nebo „Vyhlašovatel“ a/nebo „Organizátor“).
 2. Tento statut stanovuje pravidla soutěže, všeobecné podmínky pro účast v soutěži, práva a povinnosti jeho účastníků a pravidla pro určení vítězů soutěže. Statut soutěže v plném znění bude k dispozici na internetové stránce dedoles.cz (webové sídlo Vyhlašovatele) a v sídle Vyhlašovatele.
 3. Cílem soutěže je reklama a podpora prodeje výrobků značky Dedoles.
 4. Soutěž se koná na území České republiky.

Trvání soutěže

 

Termín soutěže je stanovený na období od dd.mm.rrrr 08:00 do dd.mm.rrrr 16:00. Losování výherců se uskuteční dd.mm.rrrr o hh:mm.

 

 • Osoby oprávněné zúčastnit se soutěže

 

Zúčastnit soutěže se může pouze osoba starší jako 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky (dále jen „soutěžící“), která si vytvoří objednávku prostřednictvím e-shopu vyhlašovatele na webovém sídle www.dedoles.cz v termínu konání soutěže. Všichni, kteří splní tyto podmínky, budou automaticky zařazeni do slosování. Losovat se bude 1 výherce ( X výherců).

Pravidla soutěže

 

 1. Soutěže se můžou zúčastnit pouze osoby uvedené v čl. III. tohoto statutu.
 2. Účastí v soutěži soutěžící v případě výhry souhlasí se zpracováním a zveřejněním jeho údajů podle tohoto statutu.
 3. Do soutěže o výherní cenu bude zařazena každá fyzická osoba, která v termínu konání soutěže podle čl. II tohoto statutu splní všechny podmínky účasti v soutěži uvedené v tomto statutu.

Výhra v soutěži

 

 1. Výherce v soutěži získává ..................... ( 1 výherce) alt. Výherce v soutěži může získat 1 z následujících cen: ..................
 2. Výherní cenu do soutěže věnoval organizátor soutěže.
 3. Výhry v soutěži nejsou vymahatelné soudní cestou.
 4. Výhru není možné vyměnit za finanční hotovost.

Oznámení o výhře

 

 1. Jméno jednoho výherce zveřejní vyhlašovatel oznámením ........................
 2. Také bude výherce kontaktován zprávou písemně (SMS a/nebo e-mailem), na kterou je výherce povinný reagovat ve lhůtě 48 hodin. V případě, že výherce nebude na výhru reagovat do 48 hodin, organizátor si vyhrazuje právo vykonat nové losování za účelem postoupení výhry dalšímu výherci.
 3. Věcné výhry, jejichž hodnota převyšuje sumu 10 000,- Kč, včetně DPH, jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob ve smyslu zákona o dani z příjmů v aktuálním znění. Za zdanění výhry zodpovídá výlučně výherce. Vyhlašovatel je povinen oznámit výherci hodnotu výhry do 30 dní po vyhlášení výsledků Soutěže. Vyhlašovatel nehradí účastníkům Soutěže žádné náklady, které tímto vzniknou v souvislosti s výhrou v Soutěži.

 

 • Odevzdání výhry

 

 1. Výherce je povinen poskytnout organizátorovi soutěže potřebnou součinnost za účelem odevzdání jeho výhry. Organizátor je oprávněn při kontaktování výherce od něj požadovat souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, email, telefonní číslo, adresa za účelem zveřejnění, jako i odevzdání a doručení výhry.
 2. Poskytnutí těchto údajů výherce je dobrovolné, ale jejich neposkytnutí bude považováno za neposkytnutí součinnosti na straně výherce, která je nevyhnutelná pro odevzdání výhry. Údaje výherce budou organizátorem zpracovávány nejdéle po dobu 1 roku ode dne jejich poskytnutí.
 3. Poskytnutím výše uvedených údajů uděluje výherce organizátorovi souhlas ke zpracování těchto údajů a souhlas ke zveřejnění údajů v rozsahu jméno a příjmení (resp. FB jméno) v seznamu výherců uveřejněném.

 

 • Ztráta nároku na výhru

 

V případě, že výherce neplní podmínky uvedené v tomto statutu, ztrácí nárok na výhru.

Důležité podmínky soutěže

 

 1. Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, promoční akci zkrátit, odložit, přerušit nebo úplně zrušit.
 2. Vyhlašovatel soutěže si zároveň vyhrazuje právo posoudit regulérnost účasti jednotlivých účastníků soutěže, jako i právo vyloučit účastníka soutěže ze soutěže v případě, pokud vznikne podezření z jakéhokoliv manipulování nebo ovlivňování výsledků soutěže.
 3. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v podobě finanční hotovosti.
 4. Případné námitky s průběhem soutěže je možné organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dní od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v úvahu.
 5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo konající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny.
 6. Pořadatel dále neručí za doručení zprávy, kterou bude zaslaná informace o výhře.
 7. Ze soutěže jsou vyloučení všichni zaměstnanci organizátora soutěže, osoby jim blízké a ostatní spolupracující, právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži, včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, nemůže dostat výhru, která propadne ve prospěch pořadatele soutěže.

Ochrana osobních údajů

 

 1. Účastník soutěže bere na vědomí, že dobrovolným zapojením se do soutěže uděluje Organizátorovi soutěže v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení“) dobrovolný souhlas na zpracování osobních údajů v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů na dobu trvání soutěže a vyhodnocení soutěže, nejdéle ale na dobu (1) roku ode dne ukončení soutěže.
 2. Svojí účastí v soutěži účastník soutěže prohlašuje, že jsou mu známy jeho práva podle zákona o ochraně osobních údajů a Nařízení.
 3. Informační povinnosti podle čl. 13 Nařízení jsou splněna prostřednictvím podmínek ochrany osobních údajů zveřejněných na webovém sídle Vyhlašovatele (www.dedoles.cz).
 4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Přeshraniční přenos do třetích krajin se neuskutečňuje.
 5. Osobní údaje se budou poskytovat pouze třetím stranám na základě zvláštních předpisů např. daňový úřad, Slovenská obchodní inspekce.
 6. Účastník soutěže má právo písemnou formou na adrese sídla provozovatele, nebo osobně odvolat svůj souhlas, jinak platnost souhlasu zanikne po uplynutí 1 roku.

Závěrečné ustanovení

 

 1. Účastí v soutěži vyjadřuje každý její účastník svůj souhlas s pravidly této soutěže uvedenými v tomto statutu. Každý soutěžící účastí na Soutěži zároveň potvrzuje, že byl seznámen s tímto statutem.
 2. V případě jakýchkoliv pochybností o splnění pravidel Soutěže rozhodne o dalším postupu Organizátor, který si současně vyhrazuje právo na změnu tohoto Statutu a/nebo podmínek Soutěže po jejím vyhlášení.
 3. Tento statut může být změněn jedině formou písemných dodatků k tomuto statutu nebo formou zveřejnění nového znění statutu, který v plném rozsahu nahradí jeho staré znění.
 4. Soutěž je organizovaná jako propagační soutěž ve smyslu § 4 ods. ž zákona č. 30/2019 Sz. o hazardních hrách a změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a není hazardní hrou.
 5. Soutěž ani tento statut nejsou veřejným návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 276 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, ani veřejným příslibem ve smyslu § 850 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Tento statut nabývá platnost a účinnost dnem jeho podpisu statutárním zástupcem Vyhlašovatele soutěže.