Ohrožené druhy

Pomozme jim přežít, aby z nich nezůstaly jen pěkné vzory na ponožkách!

Delší čas spolupracujeme s ochranářským sdružením BROZ, které už více než 20 let realizuje praktická ochranářská opatření v územích Natura 2000. Především v okolí Dunaje obnovuje mokřady a říční ramena, lužní lesy, louky a pastviny. Ve spolupráci s nimi vznikla i naše kolekce veselých ponožek, která upozorňuje právě na ohrožené druhy.

Společným znakem živočichů z této kolekce je fakt, že jejich počet v přírodě klesá alarmujícím způsobem. Jsou tedy ohrožené nebo se k takovému statusu blíží. Lidé svou činností a hospodařením zasáhli do přírody natolik, že v ní pro život zůstává stále méně prostoru. Louky se zaoraly, lesy zdecimovaly, mokřady vysušily. Proto je těchto druhů stále méně.

Záleží nám na tom, aby tyto druhy nezůstaly jen pěkným motivem na našich ponožkách. I proto podporujeme obnovu mokřad, ochranu přirozených lužních lesů, aby se vrátilo přírodě a všem našim „ponožkovým druhům“ dostatek místa pro jejich život.

Jak může přispět k ochraně ohrožených druhů každý z nás?

Rostliny a živočichy nejlépe ochráníme tak, že zlepšíme prostředí, ve kterém žijí. A to například:

  • vysázením pestrých záhonů – rozmanitost zahrady a kvetoucí stromy totiž přilákají včely, motýly a jiné opylovače,
  • citlivějším hospodařením v zemi – nižší spotřeba pesticidů může přispět ke zlepšení místní biodiverzity,
  • mozaikovitým sekáním trávníků – hmyz nachází útočiště v neposekaných částech, které tvoří u tohoto typu sekání přibližně 20 až 40 % plochy trávníku,
  • nevysázením invazivních druhů rostlin, které většinou pocházejí zdaleka a ohrožují původní ekosystém,
  • nebo podporou environmentálních organizací, které ochraňují přirozené lesy a obnovují mokřady. To mohou dělat zejména díky finanční a dobrovolnické pomoci lidí.

To všechno má vliv na pestrou přírodu, která je základem pestrosti rostlin a živočichů.

Více o ohrožených druzích

Čáp černý je tajemný obyvatel našich lesů a mokřad. V oblasti Dunajských luhů hnízdí už jen poslední dva páry tohoto vzácného druhu. Na hnízdění potřebuje stabilní, staré stromy a ve svém okolí mokřady s dostatkem potravy. Pro jeho zachování je tedy nevyhnutelná ochrana mokřad, jakožto i obnova původních lesů.

Hmyzovník včelovitý potřebuje pro přežití louky a pastviny, které je třeba pravidelně sekat a čistit od náletů. Jak název napovídá, tento druh zacílil na včely. Hmyzovník včelovitý upřednostňuje slunečné stepní louky a prosvětlené houštiny.

Ledňáček říční postupně ztrácel své místo pro život, proto se stal v říční oblasti Dunaje vzácným. Je to menší, krásně zbarvený, tyrkysově oranžový pták. Živí se drobnými rybkami, které loví z posedu – nejčastěji z větve nad vodou.

Modrásci jsou vzácní druzi motýlů, kteří jsou závislí na pestré krajině plné kvetoucích rostlin. Pro svůj život a vývin potřebují velmi specifické podmínky, nejen udržované louky a živné rostliny, ale i mraveniště v bezprostředním okolí. Takové pestré krajiny nejlépe dosáhneme pastvou zvířat.

Sysel obecný má rád rozhled. Je pro něj ideální, když jsou luční porosty udržované pasoucími se zvířaty. Sysel byl kdysi hojně rozšířený druh a jeho kolonie měly i několik set tisíc členů. Všechno se ale změnilo intenzifikací zemědělství a rozoráním travních porostů.

Vlha pestrá pro svůj život potřebuje vhodné místo na hnízdění a přírodu bohatou na hmyz. Tu ale při současné chemizaci zemědělství, zanechání pastvy, ale i změnách v říční dynamice není jednoduché nalézt.

Aby mohli opylovači jako tento krasavec Otakárek fenyklový okolo nás spokojeně poletovat, potřebují přírodu, kde je dostatek potravy – kvetoucích luk, pestrých porostů, přírodních zahrad, zemědělské oblasti, která není ve velkém ošetřovaná pesticidy.


Jak pomáhá Dedoles

I díky vašim nákupům a příspěvkům Dedoles drobných můžeme podpořit projekty na ochranu životního prostředí, boj s klimatickou krizí, vzdělávání či pomáhat sociálně a zdravotně znevýhodněným lidem, za což vám děkujeme! Více o našich aktivitách.